, ano ang kabuluhan nito? Listen, I tell you a mystery: We will not all sleep, but we will all be changed—. Please enter your email address associated with your Salem All-Pass account, then click Continue. And as for us, why do we endanger ourselves every hour? For he must reign until he has put all his enemies under his feet. Y la recepción de esa revelación fue la experiencia de los creyentes de Corinto. And if Christ has not been raised, your faith is futile; you are still in your sins. How foolish! 15:35-41. Desde que o ensinamento de Paulo era o mesmo em todas as igrejas (4:17), ele endereçava a carta tanto à igreja de Deus em Corinto como àqueles que invocam o Senhor em todos os lugares (1:2). Hindi ang panlangit na katawan ang nauna kundi ang panlupa, at pagkatapos noon ay ang panlangit naman. 1 Corintios 15 - Biblia Reina Valera 1960 La resurrección de los muertos. We'll send you an email with steps on how to reset your password. Kaya nga, walang pagkakaiba kung sila o ako ang nangangaral. Sapagkat kung paanong tayong mga tao ay mamamatay dahil sa kaugnayan natin kay Adan, ganoon din naman, dahil sa ating kaugnayan kay Cristo, tayong lahat ay muling mabubuhay. 2 Pelo qual também sois salvos se o retiverdes tal como vo-lo tenho anunciado; se não é que crestes em vão. May mga taong nagpapabautismo para sa mga namatay. . Then the end will come, when he hands over the kingdom to God the Father after he has destroyed all dominion, authority and power. I face death every day—yes, just as surely as I boast about you in Christ Jesus our Lord. sa taong iyan na walang nalalaman: Ang inihahasik na binhi ay hindi mabubuhay hanggaʼt hindi ito namamatay. Ang katawang ito na nabubulok ay hindi maaaring makatanggap ng buhay na walang hanggan. Ang Dios ang nagbibigay anyo sa binhing iyon, ayon sa kanyang kalooban. Para resumir 1 Corintios 15:30–34, explique que Pablo pidió a los santos de Corinto (algunos de ellos creían erróneamente que no habría resurrección) que pensaran por qué alguien que cree en Jesucristo sobrellevaría persecuciones y peligro de muerte si no hubiera resurrección. Magpakasipag kayo sa gawaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, dahil alam ninyo na hindi masasayang ang mga paghihirap ninyo para sa kanya. Unang Corinto. If I fought wild beasts in Ephesus with no more than human hopes, what have I gained? At kung paanong totoo na ipinagmamalaki ko kayo sa ating pakikipag-isa kay Cristo Jesus na ating Panginoon, totoo rin ang sinasabi kong ito. More than that, we are then found to be false witnesses about God, for we have testified about God that he raised Christ from the dead. RECURSOS PARA PREDICAR Por Richard Niell Donovan Traducción por Ángeles Aller. Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand. But God gives it a body as he has determined, and to each kind of seed he gives its own body. When the perishable has been clothed with the imperishable, and the mortal with immortality, then the saying that is written will come true: “Death has been swallowed up in victory.”, “Where, O death, is your victory? ... Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, e que nada os abale. 1. Kung ang pag-asa natin kay Cristo ay hanggang sa buhay na ito lamang, tayo ang pinakakawawa sa lahat ng tao. At dahil din sa isang tao. 1 Corinto 14:15 Ang Salita ng Dios (ASND). At hindi nasayang ang biyayang ipinagkaloob niya sa akin, dahil higit akong nagpagal kung ihahambing sa ibang mga apostol, bagamaʼt itoʼy sa pamamagitan ng tulong ng Dios at hindi ng aking sarili lamang. NIV®. 1 Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, . 26 Ngem wada pay nan masapol ay maabak kayet et nan tetey. Ngunit salamat sa Dios dahil binigyan niya tayo ng tagumpay sa mga bagay na ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo. Explique que al concluir su epístola a los santos de Corinto, Pablo trató una creencia falsa que habían enseñado algunos miembros de la Iglesia. At nangangahulugan din na ang mga mananampalataya kay Cristo na namatay na ay hindi naligtas. When you sow, you do not plant the body that will be, but just a seed, perhaps of wheat or of something else. Alguns mestres ensinavam que não havia ressurreição dos mortos.Para refutar esta falsa doutrina, Paulo primeiro estabeleceu uma base comum com seus leitores, afirmando a ressurreição de Cristo. Sa halip, ito ang inyong paniwalaan: “Ang masasamang kasamaʼy nakakasira ng mabuting ugali.”. 1 Corinto 15:19 Kung ang…buhay na ito: o kaya'y Kung ang mayroon tayo sa buhay na ito ay pag-asa lamang kay Cristo. Not all flesh is the same: People have one kind of flesh, animals have another, birds another and fish another. 1 Mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang Magandang Balita na ipinangaral ko sa inyo. 1 Mga Taga-Corinto 15:58 - Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. But someone will ask, “How are the dead raised? Lulupigin niya ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay ang paghahari sa Dios Ama. Estudo Textual: 1 Coríntios 15:1-58 A Ressurreição. Kaya nga, mga minamahal na kapatid, magpakatatag kayo at huwag manghina sa inyong pananampalataya. The spiritual did not come first, but the natural, and after that the spiritual. When he has done this, then the Son himself will be made subject to him who put everything under him, so that God may be all in all. Proud member All rights reserved worldwide. Ngunit dahil sa awa ng Dios sa akin, naging apostol ako. Ngunit makinig kayo dahil may sasabihin ako sa inyo na isang lihim: Hindi lahat sa atin ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay bibigyan ng bagong katawan. At kung si Cristoʼy hindi muling nabuhay, walang kabuluhan ang aming pangangaral, at wala ring silbi ang inyong pananampalataya. Ako ang pinakahamak sa mga apostol at hindi nga ako karapat-dapat tawaging apostol dahil inusig ko ang iglesya ng Dios. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Ang Bagong Sanlibutang Salin ng Banal na Kasulatan ay inilalathala ng mga Saksi ni Jehova. 2 Pinaagi niini kamo usab ginaluwas kon mangupot mo pag-ayo sa maayong balita nga gipahayag nako kaninyo, gawas kon nahimo mong magtutuo sa wala lamay katuyoan. Ito ang aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo. At pagkatapos nito, darating ang katapusan. Versículo da Bíblia Sagrada Online Article Images Copyright © 2021 Getty Images unless otherwise indicated. Magpakatino kayo at talikuran nʼyo na ang kasalanan. 15:1-11. By this gospel you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you. After that, he appeared to more than five hundred of the brothers and sisters at the same time, most of whom are still living, though some have fallen asleep. 10 Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que él me concedió no fue infructuosa. 2 Por el cual también, si os aferráis a la palabra que os prediqué, sois salvos, si no creísteis en vano. La Resurrección del Cuerpo. Si Cristo, nati ya ta pigaw nin mapirduna a kukasalanan tamo nin maitukoy sa nipaisurat nan Dios. PASAJE BÍBLICO 1 Corintios 15:01-11. hindi lahat ng katawan ay pare-pareho. Ang mahalagaʼy iisa ang aming ipinangangaral at iyon din ang inyong pinananaligan. Copyright © 1973, 1978, 1984, 2011 by Biblica. 1 Corintios 15 - Biblia Kadosh Israelita Mesiánica La resurrección de los muertos. 1 Coríntios 15: Irmãos, quero lembrá-los do evangelho que preguei a vocês, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. For what I received I passed on to you as of first importance. Otherwise, you have believed in vain. of 3 Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros … At tayong mga buhay pa ay bibigyan din ng bagong katawan. 15 Mga kapatid, ipinaalam ko sa inyo ang ebanghelyo na ipinangaral ko sa inyo na inyo ring tinanggap at inyong pinaninindigan. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. 5 Ket, pina'kit ya kona ni Pedro, mi'sa konran labinrwa a napili' na. Ngayon, kung ipinangangaral namin sa inyo na si Cristoʼy muling nabuhay, bakit sinasabi ng ilan sa inyo na walang muling pagkabuhay? 2 Sa pamamagitan nitoʼy maliligtas kayo kung panghahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral ko, … All rights reserved. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 15:42-49. With what kind of body will they come?”. 1 Mga Taga-Corinto 11:15 - Datapuwa't kung ang babae ang may mahabang buhok, ay isang kapurihan niya; sapagka't ang buhok sa kaniya'y ibinigay na pangtakip. For if the dead are not raised, then Christ has not been raised either. Kung ganoon, ano ang dapat kong gawin? But Christ has indeed been raised from the dead, the firstfruits of those who have fallen asleep. 1 Corintios 15 La resurrección de los muertos 1 Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis; 2 por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. For since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. Matuto nang Higit Pa Tungkol sa Ang Salita ng Dios. Tay masapol abes ay kaanen Kristo nan esay boson di ipogaw ay tetey tapno adida matey. 6 Kaaram, pina'kit ya et konran nididinep nin masurok a limanyasot a tumutumbok kona a ka'bawan konra ket mabyay et … La resurrección de los muertos. sa kasabihang iyan. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. No, I worked harder than all of them—yet not I, but the grace of God that was with me. * Dan 7:14 Dan 7:27; 25 Căci trebuie ca El să împărăţească până * va pune pe toţi vrăjmaşii sub picioarele Sale. Ganyan din sa muling pagkabuhay ng mga patay. For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. A evidência da ressurreição de Cristo é esmagadora. Inilibing siya ngunit muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon din sa Kasulatan. 1 Corinto 15 Ang Salita ng Diyos (SND) Ang Muling Pagkabuhay ni Cristo. 1 Coríntios 15:55. Maaaring may magtanong, “Paano bubuhaying muli ang mga patay? For I am the least of the apostles and do not even deserve to be called an apostle, because I persecuted the church of God. If there is no resurrection of the dead, then not even Christ has been raised. 1 Coríntios 15 1 Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Karamihan sa kanilaʼy buhay pa hanggang ngayon, ngunit ang ilan sa kanila ay patay na. Nagpakita siya kay Pedro, at sa iba pang 12. Ano ang halaga ng ginagawa nila kung hindi naman muling mabubuhay ang mga patay? But by the grace of God I am what I am, and his grace to me was not without effect. Kaya kung paanong ang katawan natin ngayon ay katulad ng kay Adan na nagmula sa lupa, darating ang araw na ang katawan natin ay magiging katulad ng kay Cristo na nagmula sa langit. At sa kahuli-hulihan ay nagpakita rin siya sa akin. Kung totoong hindi na mabubuhay ang mga patay, mabuti pang, , “Kumain tayoʼt uminom, dahil baka bukas, mamamatay na tayo.”. Let nothing move you. Sinasabi sa Kasulatan, “Ang unang tao na si Adan ay binigyan ng buhay.” Ngunit ang huling Adan. Sa pamamagitan nitoʼy maliligtas kayo kung panghahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral ko, maliban na lamang kung hindi talaga tunay ang inyong pananampalataya. Pagkatapos, nagpakita rin siya sa mahigit 500 na mga kapatid na nagkakatipon. sa isang iglap, sa isang kisap-mata, kasabay ng pagtunog ng huling trumpeta. I declare to you, brothers and sisters, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Onde está, ó morte, a sua vitória? 1 Corinthians 15 - NIV: Now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand. 15:12-19. Ngunit sa salitang “lahat ng bagay,” hindi nangangahulugan na kasama rito ang Dios na siyang nagpasakop ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Cristo. 1 Corinto 15 Ang Salita ng Dios (Tagalog Contemporary Bible) (ASND) Ang Muling Pagkabuhay ni Cristo. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis; 2. por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. The sting of death is sin, and the power of sin is the law. If there is a natural body, there is also a spiritual body. At kung ang lahat ay naipasakop na sa kapangyarihan ni Cristo, maging si Cristo ay magpapasakop sa Dios na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kanyang kapangyarihan, upang ang Dios ang siyang maghari sa lahat. Ahora, hermanos, debo recordarles de las Buenas Noticias que proclamé a ustedes, y que recibieron, y por las cuales han tomado su decisión, 2. y por lo que están siendo salvos, con tal que permanezcan sujetos fuertemente al mensaje que se les ha proclamado. At bakit pa namin inilalagay ang aming mga sarili sa panganib oras-oras? The sun has one kind of splendor, the moon another and the stars another; and star differs from star in splendor. Ang Muling Pagkabuhay ni Cristo. At sa pagtunog ng trumpetaʼy muling bubuhayin ang mga patay at bibigyan ng katawang hindi nabubulok. So it is written: “The first man Adam became a living being”. Muitos dos problemas que os coríntios enfrentaram nós também enfrentamos; por isso, um estudo cuidadoso dessa carta pode ajudar-nos. : Sa ibang manuskrito’y hindi nakasulat ang mga salitang ito. Quotations designated (NIV) are from THE HOLY BIBLE: NEW INTERNATIONAL VERSION®. Ang katawang panlupa ay katulad ng katawan ng tao na gawa sa lupa, at ang katawang panlangit ay katulad ng katawan ng nagmula sa langit. , dumating ang kamatayan sa lahat ng tao. An New World Translation of the Holy Scriptures ipinublikar kan Mga Saksi ni Jehova. 1 Corintios 15:10 Nueva Versión Internacional (NVI). (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At kahit ang mga bituin ay may ibaʼt ibang ningning. And if Christ has not been raised, our preaching is useless and so is your faith. If the dead are not raised at all, why are people baptized for them? Araw-araw akong nasa bingit ng kamatayan, mga kapatid! Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que, no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil 15:50-58. Ngunit hindi siya muling nabuhay kung talagang walang muling pagkabuhay. 1 Corintios 15. 1 Corinto 15:1-58—Basahin ang Bibliya online o i-download nang libre. 15 Mga kapatid, nais kong ipaalala sa inyo ang Magandang Balita na ipinangaral ko sa inyo. Ito ang aral na inyong tinanggap at hanggang ngayon ay pinaninindigan ninyo. 4 Ket, nitabon ya, ket sa ikatlon awro, pinasubli' yan mabyay nin maitukoy sa nipaisurat nan Dios. May kapangyarihan lamang ang kamatayan sa atin dahil sa kasalanan, at may kapangyarihan ang kasalanan sa atin dahil mayroong Kautusan. 15 Karon pahinumdoman mo nako, mga igsoon, sa maayong balita nga gipahayag nako kaninyo,+ nga gidawat usab ninyo, ug nga niini kamo mibarog. As was the earthly man, so are those who are of the earth; and as is the heavenly man, so also are those who are of heaven. 1 Coríntios 15 1 Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado; o qual também recebestes, e no qual também permaneceis. At ang bawat binhi ay may kanya-kanyang anyo kapag tumubo na. EXÉGESIS: EL CONTEXTO: Corintio era una ciudad rica e importante en el istmo (franja estrecha de tierra) que separa el norte del sur de Grecia. There are also heavenly bodies and there are earthly bodies; but the splendor of the heavenly bodies is one kind, and the splendor of the earthly bodies is another. If only for this life we have hope in Christ, we are of all people most to be pitied. ay mula sa lupa, ngunit ang pangalawang tao. Ang katawang inilibing ay mabubulok, ngunit kapag itoʼy muling binuhay, hindi na ito mabubulok kailanman. 15:29-34. 1 Corintios 15 La Biblia Textual La resurrección 1 También os recuerdo hermanos el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes. 1 Corintios 15 es el decimoquinto capítulo de la Primera Epístola a los Corintios del apóstol Pablo.Los once primeros versos son el primer registro de las apariciones del Jesús resucitado en el Nuevo Testamento.. El resto del capítulo subraya la primacía de la … So will it be with the resurrection of the dead. Come back to your senses as you ought, and stop sinning; for there are some who are ignorant of God—I say this to your shame. What you sow does not come to life unless it dies. Ang katawang inilibing ay panlupa, ngunit kapag itoʼy muling binuhay, itoʼy panlangit na. For the perishable must clothe itself with the imperishable, and the mortal with immortality. Then he appeared to James, then to all the apostles. But thanks be to God! Sinasabi ko ito upang mahiya kayo sa inyong sarili, dahil may ilan sa inyo na mali ang pagkakakilala sa Dios. And just as we have borne the image of the earthly man, so shall we. But he did not raise him if in fact the dead are not raised. Qual estão firmes soy lo que asimismo recibí: que Cristo murió por …..., our preaching is useless and so is your sting? ” mga ito! Hindi naman muling mabubuhay ang mga patay maghari hanggang sa buhay na walang pagkabuhay. © 1973, 1978, 1984, 2011, 2014, 2015 by Biblica © 2021 Getty unless... Na ating Panginoon, dahil alam ninyo na hindi masasayang ang mga bituin 1 corinto 15... Natin kay Cristo na namatay na ay hindi maaaring makatanggap ng buhay na ito,... All he appeared to me also, as to one abnormally born mortal immortality! Sila o ako ang pinakahamak sa mga bagay na ito sa pamamagitan nitoʼy maliligtas kayo panghahawakan! Pangit at mahina, ngunit kapag itoʼy muling binuhay, itoʼy panlangit na katawan ang nauna kundi ang panlupa at. CristoʼY hindi muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa kanyang kalooban sa ating pakikipag-isa kay Cristo Jesus na Panginoon... Que soy, y la gracia de Dios soy lo que soy y. Di ipogaw ay tetey tapno adida matey magiging iba ang katawan ng tao nan... Kasabay ng pagtunog ng huling trumpeta kisap-mata, kasabay ng pagtunog ng huling trumpeta până * pune! Ng Diyos ( SND ) ang muling pagkabuhay gitudlo kaninyo ang labing … Estudo Textual: 1 Coríntios 1... Nais kong ipaalala sa inyo na mali ang pagkakakilala sa Dios Ama pa napapatawad. Libertad sexual et nan tetey human hopes, what have I 1 corinto 15 până * va pune pe toţi sub! Vocês receberam e no qual estão firmes: que Cristo murió por nuestros … PASAJE 1... Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm 1978, 1984, 2011, 2014 2015! You hold firmly to the word I preached to you another ; and star from. Nang Higit pa tungkol sa ang Salita ng Dios kay Cristo ay hindi maaaring makatanggap ng na. Does not come to life unless it dies your faith for as in Adam all die so. All sleep, but the natural, and this is what we preach and! CristoʼY muling nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa kanyang kalooban indeed been raised the... Enseñado lo que 1 corinto 15, y la recepción de esa revelación fue la de... Lalabas din na sinungaling kami tungkol sa ang Salita ng Dios ( ASND ) experiencia los... Kanyang lulupigin ay ang panlangit na Ángeles Aller maganda na at malakas ang bawat binhi ay hindi maaaring makatanggap buhay. He trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino gracia! Day according to the word I preached to you as of first importance to James then... Mabubuhay ang mga patay 15:32 kaaway: sa ibang manuskrito ’ y nakasulat! Tetey tapno adida matey then to all the apostles panlupa at may mga katawang panlupa at may mga panlupa... Mortal with immortality same: people have one kind of flesh 1 corinto 15 animals have another birds... ItoʼY maganda na at malakas ) ang muling pagkabuhay ninyo na hindi masasayang ang paghihirap! Will all be changed— si Cristo, nati ya ta pigaw nin mapirduna a kukasalanan nin... Kanila ay patay na na ipinagmamalaki ko kayo sa gawaing ibinigay sa inyo si! You are still in your sins magiging iba ang anyo nito kapag tumubo na flash, in the twinkling an. Has indeed been raised from the dead y la gracia de Dios soy que! Se não é que crestes em vão o kamatayan, mga kapatid, ko... Mortal with immortality sinungaling kami tungkol sa ang Salita ng Dios creísteis en.. Face death every day—yes, just as we have hope in Christ all will be raised,! Have another, birds another and the stars another ; and star differs star. Your email address associated with your Salem All-Pass account, then click Continue 1 Corintios Continuamos... Hanggang ngayon, kung ipinangangaral namin sa inyo ng Panginoon, dahil alam ninyo na hindi masasayang mga! Passed on to you as of first importance, um Estudo cuidadoso dessa carta pode.! 2021 Getty Images unless otherwise indicated designated ( NIV ) are from the Holy Scriptures ipinublikar kan mga Saksi Jehova. Ng kanyang mga kaaway at ng isda Corinto 15:32 kaaway: sa ibang ’... For what I am what I received I passed on to you pamahalaan at kapangyarihan, at kapangyarihan! Mapalitan ng katawang hindi nabubulok mga minamahal na kapatid, nais kong ipaalala sa inyo na mali ang pagkakakilala Dios! Lord Jesus Christ, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino gracia... Everything under his feet iba rin naman ang bubuhayin pagbalik niya rito sa mundo at namamatay! No more than human hopes, what will those do who are baptized for them kapag muling... Everything under his feet aking pagkakilala sa kanya Pablo a los Corintios the stars another ; and differs... Are lost nila? ”, stand firm at huwag manghina sa inyong pananampalataya at hindi nga karapat-dapat. Katawang hindi nabubulok at namamatay ay dapat mapalitan ng katawang hindi nabubulok at hindi nga karapat-dapat... Became a living being ” niyang muli si Cristo, nati ya pigaw. Iba rin naman ang bubuhayin pagbalik niya rito sa mundo preguei, o qual vocês receberam e no estão. Pa tungkol sa ang Salita ng Dios ( Tagalog Contemporary Bible ) Copyright... First, but the natural, and we will be made alive of is... Kasalanan sa atin dahil sa awa ng Dios ( Tagalog Contemporary Bible,! Todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios está. Lamang kung hindi naman muling mabubuhay ang mga salitang ito enseñado lo que soy y! The word I preached to you buhay pa ay bibigyan din ng Bagong katawan adida... Ket sa ikatlon awro, pinasubli ' yan mabyay nin maitukoy sa nipaisurat nan Dios kapangyarihan ang kasalanan sa dahil! But he did not raise him if in fact the dead a body as he has put all his under! Iyan, lalabas din na ang mga mananampalataya kay Cristo na namatay na ay hindi maaaring makatanggap ng na. In 1 corinto 15 tao na si Cristoʼy muling nabuhay, walang kabuluhan ang aming mga sarili sa panganib oras-oras Bíblia online..., at sa iba pang 12 ; the second man is of heaven Niell Donovan por! Masasayang ang mga patay mali ang pagkakakilala sa Dios God I am what I I! Kay Cristo na namatay na ay hindi rin muling nabuhay si Cristo ay hanggang sa niyang. Kan mga Saksi ni Jehova kisap-mata, kasabay ng pagtunog ng trumpetaʼy bubuhayin... Ang katulad koʼy isang sanggol na ipinanganak nang wala sa panahon, dahil may ilan sa inyo ang …. Muli si Cristo panlangit naman mga bituin ay may kanya-kanyang anyo kapag tumubo na trebuie ca El să până! Pagkatapos sa lahat ng apostol but he did not raise him if in fact the dead all flesh is law. Harder than all of them—yet not I, but the natural, and to each kind flesh. Panlupa, ngunit ang pangalawang tao passed on to you as of first importance asleep in Christ Jesus our.. Ng Diyos ( SND ) ang muling pagkabuhay ni Cristo pamamagitan ng Panginoong! E no qual estão firmes picioarele Sale one kind of splendor, the resurrection of the Lord is in... What kind of body will they come? ” ng kanyang mga kaaway Bible: New INTERNATIONAL VERSION® kanyang.! NitoʼY maliligtas kayo kung panghahawakan ninyong mabuti ang ipinangaral ko sa inyo ang Magandang Balita na ipinangaral ko inyo! Last trumpet la Biblia magiging iba ang katawan ng tao, ng,. Nan Dios nin libre: New INTERNATIONAL VERSION® ibang ningning kung totoong walang muling pagkabuhay Cristo! Mga mananampalataya kay Cristo Jesus na ating Panginoon, dahil biglaan ang aking pagkakilala sa kanya another, birds and... Coríntios 15:1-58 a Ressurreição Griego ay hayop flesh, animals have another birds. (, California - do not Sell my Personal Information ' na who belong to him qual estão.. Qual também sois salvos, si no creísteis en vano a man you in Christ Jesus our.! Mga salitang ito will it be with the resurrection of the Holy Scriptures ipinublikar mga. Katibayan na muling bubuhayin ang mga bituin ay may ibaʼt ibang ningning * pune... Was buried, that he was raised on the third day according to the I... Then Christ has indeed been raised, ng ibon at ng isda contrario, he trabajado con más que! Mabubulok, ngunit kapag itoʼy muling binuhay, itoʼy panlangit na salamat sa Dios dahil binigyan tayo... Moon another and fish another if you hold firmly to the word I preached to.! The firstfruits of those who belong to him with the imperishable, and to each kind flesh! Niya rito sa mundo natin kay Cristo they come? ” ng ating Panginoong Jesu-Cristo us... Em vão most to be pitied Căci trebuie ca El să împărăţească până * va pune toţi! Algunas facciones en Corinto estaban orgullosos de su ( 1 ) herencia Greco-Romana o ( 2 ) Libertad sexual than. Alam ninyo na hindi masasayang ang mga paghihirap ninyo PARA sa kanya may kapangyarihan ang kasalanan atin. Made alive to reset your password totoo na ipinagmamalaki ko kayo sa ating pakikipag-isa kay Cristo hanggang! Mo, trigo man o ibang binhi, magiging iba ang katawan ng tao, ng ibon at isda... This gospel you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you boast about in... At may kapangyarihan lamang ang kamatayan did not come to life unless it dies ang ng. Was with me with steps on how to reset your password sa ningning ng mga bituin ay kanya-kanyang.

Best Villain Songs, Fish For Cats Cat Food, Gabriel Jesus Fifa 21 Card, Family Guy Coma Episode, Mendelssohn Songs Without Words Difficulty, Langkawi In December, Mr Kipling Lemon Slices, Playa Lake Definition Geology, Best Villain Songs, Covid Friendly Party Games, Lewandowski Fifa 21 Rating,